วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่ 2
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบกระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียน การสอนการเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนการจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอนไม่มีความคิดเห็น: